AZYL Music
Existuje digitálny zážitok?

NOVÉ MAPY na tom pracujú. Hudobný projekt trojčlennej skupiny — Dada Mazalová, Igor Iliaš aĘMartin Hasák začal fungovať na jar roku 2007. Prvý album s optimistickým názvom VESELÉ vyšiel v marci 2008. Príjemnú zmes akustiky a elektroniky, atmosféricky dotvárajú frázy abstraktného jazyka. Pocity náhlej zmeny v skladbách striedajú čisté a jednoduché pasáže. Elektronické loopy, beaty a harmónie, doplnené ’živou’ gitarou a speváčkiným hlasom vytvárajú trojdimenzionálny intímny svet trojice, ktorá vás sprevádza na ceste neprebádaným územím.

NOVÉ MAPY koncertujú v zostave elektronika-mašinky (Igor Iliaš), gitara, klávesy, basa (Martin Hasák) a spev (Dana Mazalová). Vizuál dopĺúa videoprojekcia skupiny Document&Setting v zložení Eja Devečková a Matej Křivánek.

Projekt nadväzuje na tvorbu zoskupenia mindMap (www.mindmap.sk), ktorá bola vydaná na viacerých výberoch pomalšej elektroniky doma i v zahraničí. Skladbu ’Gerlach’ zaradilo svetové vydavateľstvo F-communications na výberovku MEGASOFT OFFICE 2005. MindMap sa v rokoch 2001-2006 objavil v kluboch a festivaloch ako Pohoda, Sziget, Nu-Jazz Days...

www.novemapy.sk

Is there something like a digital experience?

NOVÉ MAPY do work on it. The music project shared with three members Ń Dada Mazalová, Igor Iliaš and Martin Hasák began in the Spring 2007. The first album of an optimistic title VESELÉ /Joyful was released in March 2008. Pleasant mix of acoustics and electronics is atmospherically completed with final touch of abstract language phrases. Feelings of sudden changes alter with clear and simple passages. Electronic loops, beats and harmonies, amended with ’live’ guitar and singer's voice create a three-dimensional intimate world of the trio who accompanies you on your journey in the unexplored territory.

NOVÉ MAPY give concerts in a formation: electronics-machines (Igor Iliaš), guitar, keyboard, bass (Martin Hasák) and singing (Dana Mazalová). Visual is accompanied with a video-projection of Document&Setting - Eja Devečková and Matej Křivánek.

The project reffers to the creation of the MindMap band (www.mindmap.sk), which may be heard on various compilations of a down-beat electronic music at home and abroad. Their composition ’Gerlach’ has appeared in the compilation MEGASOFT OFFICE 2005 of a world-known company F-communications. In 2001-2006 MindMap re-featured in clubs and festivals such as Pohoda, Sziget, Nu-Jazz Days...